Contactgegevens

Kras Cars
Bernseweg 4a,
5324 JW Ammerzoden
(+31) (0)6 509 84 155

 

Openingstijden:

op afspraak via
(+31) (0)6 509 84 155

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kras Cars, hierna te noemen: “KCC” Kras Car Cleaning, en een Opdrachtgever waarop KCC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2: Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de aangeboden diensten dient een schriftelijke beschrijving gemaakt te worden van alle aanwezige schades en imperfecties aanwezig op het voertuig. KCC zal de opdrachtgever in beschikking stellen van een dergelijk formulier.

 

3: Indien KCC ter plaatse komt voor het behandelen van een voertuig dient er een goede ruime werkplek ter beschikking gesteldte worden. Indien dit niet het geval is kan KCde opdracht annuleren en de kosten doorberekenen.

 

4: Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het
voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna facturatie zal plaats vinden.

 

5: KCC is niet aansprakelijk voor motorschade ontstaan
door het reinigen van de motorruimte d.m.v. hogedrukreiniger.  Alle overige schade veroorzaakt door KCC worden vergoed d.m.v.bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

6: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de
wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten
die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van €150,-.

 

7: KCC is gerechtigd om één ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

8: Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

9: KCC behoudt het recht zijn prijzen en artikelen zonder aankondiging te wijzigen.

 

10: KRAS Car Cleaning', 'KCC' en het 'KRAS CARS' logo zijn Intellectuele eigendomsrechten van Kras Cars. Deze eigendommen mogen niet verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Kras Cars.


 

Kras Cars Cookie melding

Om onze website te verbeteren maken wij gebruik van cookies. Lees meer

Ik ga akkoord

Cookiewet Nederland

 

De cookiewet is sinds juni 2013 van kracht. Dit houdt in dat websites die cookies gebruiken dit op hun eigen pagina's moeten aangeven met een zogenaamde cookiemelding. De wetgever heeft bepaald dat voor niet-functionele cookies expliciet toestemming gevraagd moet worden en in het verlengde hiervan, vijf jaar na plaatsing nog moet kunnen bewijzen dat hier toestemming voor gevraagd en gekregen is.

 

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies.